đăng ký nhãn hiệu tập thể

Đăng ký nhãn hiệu tập thể

Đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nhằm khai thác thế mạnh của một nhãn hiệu chung các tổ chức cá nhân có thể lựa chọn việc đăng ký nhãn hiệu tập thể giúp cho là nhãn hiệu tập thể được dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu...» Chi tiết