luật sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi sở hữu trí tuệ năm 2009

Luật sửa đổi sở hữu trí tuệ năm 2009

QUỐC HỘI *** Luật số: 36/2009/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được...» Chi tiết

Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 50/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng...» Chi tiết

Bộ luật dân sự 2005 – Phần Sở hữu trí tuệ

Bộ luật dân sự 2005 – Phần Sở hữu trí tuệ

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005   BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ...» Chi tiết