Mã số

Cách tính mã số mã vạch

Cách tính mã số mã vạch

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hóa. Mã số mã vach của hàng hóa bao gồm hai phần : mã số của...» Chi tiết