nhãn hiệu tại mỹ

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ Nhãn hiệu sử dụng Tên và...» Chi tiết