Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Ưu điểm của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid đó là thông qua nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu duy nhất người nộp đơn có thể đồng thời tiến hành được việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia trong Hệ thống Madrid. Mặt khác,...» Chi tiết