văn bản pháp luật

Luật sửa đổi sở hữu trí tuệ năm 2009

Luật sửa đổi sở hữu trí tuệ năm 2009

QUỐC HỘI *** Luật số: 36/2009/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được...» Chi tiết